CO2 Neutral Website
Hur fungerar detDeltagarePriserOm ossAnmäl dig
Svenska

Villkor för att delta i initiativet

Tack för ert deltagande i initiativet. Dessa villkor kompletterar bekräftelsen på deltagande i initiativet, som skickades till er på mejl i samband med avtalet om deltagande.

Trafiksiffror

Vänligen var extra uppmärksam på att det är viktigt att ni håller oss informerade om era trafiksiffror kommer till att överstiga det överenskomna intervallet (beräknat som ett genomsnitt per månad, som fastställs kvartalsvis). Eftersom vi inte kontrollerar detta, är det ert ansvar att siffrorna är korrekta. Detta är för att säkerställa att vi genomför en tillräcklig CO2-reduktion så att era CO2-utsläpp täcks.

Märke till er hemsida

Ni kan använda certifieringsmärket omedelbart efter att ni har betalt för ert medlemskap. Ni kan inte använda detta medlemskap till att kalla er CO2-neutrala i allmänhet, eftersom detta initiativ endast omfattar er hemsida (härunder användandet av hemsidan). Vi rekommenderar att ni omnämner er insats som “vår hemsida och användandet av den är CO2-neutral”, istället för grön hemsida eller liknande eftersom det kan missförstås. Certifieringsmärket måste alltid följa den design som fastställts av minskaco2.se, dock kan ni bestämma storlek, färg och placering.

Uppsägning

Ert medlemskap förnyas automatiskt när en period upphör. Detta för att vi ska kunna säkra att det inte är perioder utan neutralisering. Förlängningar görs för ett år i taget. Ni kan naturligtvis välja att lämna initiativet före förlängningen. Detta kräver att ni skriftligt säger upp ert medlemskap minst en månad innan periodens utgång. Om ni säger upp medlemskapet mindre än en månad före nästa period, kan vi inte återbetala kostnaden för nästa period. Vi återbetalar inte redan betalt abonnemang eftersom omkostnaderna för reduceringen täcks för ett år i taget.

Efter eventuell uppsägning av medlemskapet ska ni omedelbart ta bort certifieringsmärket, referenser m.m. till initiativet. Detta för att undvika att besökare av webbplatsen tror att ni fortfarande deltar efter uppsägning.

Kostnad för deltagande

Priset för ert deltagande kan inte höjas det första året. Då kostnaderna för CO2-reduktion kan stiga före nästa period, är vi skyldiga att göra er uppmärksamma på att vid prisökningar som överstiger 15 % på ett år, så kan ni ta ställning till om ni vill fortsätta att delta. Vid en ökningar på mer än 15 % förfaller uppsägningstiden och ni kan säga upp medlemskapet med en dags varsel.

Rättigheter, försummelse, ersättning m.m.

Alla rättigheter till konceptet, logon m.m., inklusive immateriella rättigheter, i form av upphovsrätt, patent, varumärkesrätt, designskydd m.m. tillhör initiativet. Initiativet kan fritt nämna ert deltagande i initiativet, inklusive göra detta synligt genom att använda ert logo i initiativets marknadsföring, på webbplatsen och liknande.

Initiativet är inte i något sammanhang ersättningsskyldig för eventuella direkta eller indirekta förluster orsakade av detta initiativ, detta inklusive, men inte begränsat till, förlorade intäkter, driftsförluster eller andra följdskador.

Initiativet kan fritt sätta ihop metoder för att uppnå CO2- reduktioner.

Alla villkor i bekräftelsen av deltagandet samt dessa villkor bekräftas av deltagarens betalning avdeltagaravgift eller användning av certifieringsmärket.

CO2 Neutral Website

Kontakt

Om CO2 Neutral Website

Hur fungerar detVåra projektBeräkningarDeltagareResurser

Copyright © CO2 Neutral Website

Villkor och bestämmelserIntegritets- och cookiepolicy